آزمایشگاه آب

TSS

TDS

DO

CO2

EC

BOD

COD

کدورت

سختی کل

کلسیم

منیزیم

کلرید

نمک

نیترات

نیتریت

آهن کل

PH

سولفات

قلیاییت کل

بیکربنات

فسفات کل

آمونیاک

کشت میکربی آب(MPN)

اشریشیا کلی

سالمونلا

شمارش میکروارگانیسمهای قابل کشت

…….