آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور و مواد غذایی

انجام آزمونهای کیفی و ایمنی خوراک دام و طیور و آبزیان و موادغذائی را برعهده دارد از جمله:

اندازه گیری پروتئین خام

اندازه گیری TVN

اندازه گیری پروتئین قابل هضم

اندازه گیری حلالیت پروتئین در KOH

رطوبت

خاکستر

خاکستر غیرامحلول در اسید کلریدریک

کلسیم

فسفر کل

فسفر قابل حل در آب و اسید

پراکسید

پراکسید در چربی استخراجی

چربی آزاد

چربی تام

فیبر

نمک

عدد یدی در روغنها

عدد صابونی در روغنها

آزمایشات عسل

آزمایشات فراورده های لبنی

آزمایشات فراورده های گوشتی