آزمایشگاه سرولوژی

بخش سرولوژی ، عملیات تشخیص آزمایشگاهی تمام بیماریهای مهم طیور را به صورت غیرمستقیم با ردیابی آنتی بادی های اختصاصی در دام های غیرواکسینه به عهده دارد. قسمت مهمی از فعالیتهای این بخش ،ارزیابی وضعیت ایمنی ناشی از واکسیناسیون در مزارع طیور صنعتی می باشد.

فهرست آزمونهای قابل انجام در بخش سرولوژی عبارت است از:

رپید تست مایکوپلاسما گالی سپتیکومMG

رپید تست مایکوپلاسما سینوویهMS

رپیدتست سالمونلا پلوروم SP

ممانعت از هماگلوتیناسیون نیوکاسلND

ممانعت از هماگلوتیناسیون آنفلوانزا AI

الایزای مایکوپلاسما گالی سپتیکومMG

الایزای مایکوپلاسما سینوویهMS

الایزای گامبورو IBD

الایزای برونشیت IBV

الایزای رئوویروسی REO

الایزای رینوتراکئیت ART

الایزای اورنیتوباکتریوم ORT

الایزای کم خونی عفونی جوجه CAV

الایزای سندرم کاهش تخم مرغ EDS

الایزای آنسفالومیلیت AE