آزمایشگاه میکروبیولوژی

بخش میکروب شناسی عملیات تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای مهم باکتریایی و قارچی دام و طیور و آبزیان را به صورت مستقیم با کشت باکتری و جداسازی و شناسایی آنها در محیطهای اختصاصی و تفریقی به عهده دارد

آزمایشات قابل انجام در این بخش عبارت است از:

جستجوی سالمونلا در دراگ مدفوع،گردو غبار،جوجه،تخم مرغ،بستر،کرک هچری،پوشال،آب ،خوراک و….

کشت میکرب طیور و آنتی بیوگرام

کشت میکرب آبزیان و آنتی بیوگرام

کشت سالمونلا با تعیین سروتیپ و آنتی بیوگرام

کشت شیر و آنتی بیوگرام

کشت پاستورلا و آنتی بیوگرام

توتال کانت میکرب مواد غذایی

توتال کانت  قارچ مواد غذایی

کشت قارچی جوجه

بررسی انگلی آبزیان

ارسال محیط کشت جهت پایش میکرب و قارچ  جوجه کشی ها و …..

نمونه برداری در محل

کشت کامل مواد غذایی

کشت میکرب آب-MPN

شمارش باکتریهای هوازی مزوفیلیک