آزمایشگاهPCR

آزمایشات قابل انجام درآزمایشگاه PCR عبارت است از:

تست مولکولی برای آنالیز پودر ماهی و تشخیص تقلبات در آن

تست مولکولی برای تشخیص بیماری نیوکاسل(NDV)

تست مولکولی برای تشخیص بیماری آنفلوانزا(AIV)

تست مولکولی برای تشخیص بیماری برونشیت و تشخیص افتراقی سویه های آن(IBV)

تست مولکولی برای تشخیص بیماری رئوویروس(REO)

تست مولکولی برای تشخیص بیماری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم(MG)

تست مولکولی برای تشخیص بیماری رینوتراکئیت(ART)

تست مولکولی برا تشخیص بیماری (IBH)

تست مولکولی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان سردابی

تست مولکولی برای تشخیص بیماری IPN در ماهیان سردابی

تست مولکولی برای تشخیص بیماری IHN در ماهیان سردابی

تست مولکولی برای تشخیص نوع گوشت حیوانات مختلف مانند گاو گوسفند-بز-مرغ-خوک الاغ و… در فراورده های گوشتی و لبنی