سایر خدمات آزمایشگاهی

تعیین میزان مالاشیت گرین در آبزیان

تشخیص باقیمانده آنتی بیوتیک در گوشت و شیر