پذیرش و جوابدهی

قوانین واحد پذیرش و جوابدهی :
نحوه پذیرش نمونه ها ، تسویه حساب مالی ، دریافت نتایج ، حفظ نمونه ها در بایگانی تابع قوانین می باشند که در این بخش اعلام می گردد.

الف–پذیرش نمونه ها
ساعت کار پذیرش آزمایشگاه همه روزه غیر از ایام تعطیل از ۰۰ : ۸ صبح الی ۱۶:۰۰ بعد از ظهر ، پنجشنبه ها ۰۰: ۸ الی۰۰ :۱۴ ظهر می باشد. پذیرش نمونه ها و جوابدهی همه روزه در زمان مذکور انجام میشود.
شرایط پذیرش نمونه :

کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می بایستی درخواست کتبی مبنی بر مشخص بودن آزمایشات دارا باشند .نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می بایست از کیفیت لازم و استاندارد برخوردار باشند و در شرایط مطلوب ( از نظر درجه حرارت یا بسته بندی ) ارسال شوند .

در مورد نمونه هایی که نیاز به عملیات آزمایشگاهی فوری دارند، از نظر تعطیلات روز بعد یا آخر وقت بودن قبل از هر گونه اقدامی حتما می بایست با آزمایشگاه هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

ب – تسویه حساب مالی  :

تسویه حساب در مورد هر نمونه ارسالی ، درهمان روز انجام می شود ، مگر مواردی که متقاضی با آزمایشگاه قرارداد کتبی داشته باشد. در صورت فراهم شدن شرایط فوق مسئول پذیرش اقدام به پذیرش نمونه خواهد نمود و بلافاصله نمونه پس از کد و شماره گذاری به بخش مربوطه ارسال میگردد.

ج- دریافت نتایج و حفظ نمونه ها در بایگانی ، اعتراضات:

تاریخ آماده شدن نتایج آزمایش بر روی برگه پذیرش قید می گردد ، نتایج صادر شده فقط در یک نسخه و در صورت درخواست متقاضی نسخه المثنی صادر خواهد شد. نتایج صادره تا ۲ ماه در آزمایشگاه نگهداری می شود. نمونه های ارسالی در صورت امکان حداکثر تا ۲ ماه در آزمایشگاه در شرایط مطلوب نگهداری می شوند. هرگونه اعتراض به نتایج صادره ، حداکثر ۷ روز پس از دریافت نتیجه آزمون ، قابل رسیدگی خواهد بود .