آزمایش میکروسکوپی آب

در این آزمایشگاه به طور کلی کنترل منابع آب صورت می گیرد.موجودات میکروسکوپی موجود در آب در زیر میکروسکوپ تشخیص داده شده و شمارش می شوند . از مزایای این روش … (این یک متن نمونه و آزمایشی می باشد)

مطالب مرتبط