آزمون بررسی و شمارش تخم انگل ها

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشکار همکار و معتمد وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی در جهت ارتقاء فعالیت های آزمایشگاهی خود  در بخش میکروب شناسی و انگل شناسی آب و فاضلاب علاوه بر انجام  کلیه آزمون های میکروبی موفق به انجام آزمون بررسی و شمارش تخم انگل ها در نمونه های آب و پساب گردیده است .

مطالب مرتبط