تعیین مقدار سویا در غذای گوشتی

تشخیص ، شناسایی و تعیین مقدار سویا بکاررفته در فرآورده های گوشتی خام و حرارت دیده به روش ایمنی سنجی آنزیمی ( ELISA) در این آزمایشگاه آماده و راه اندازی شده است . (این یک متن آزمایشی و نمونه تستی است)

مطالب مرتبط