مشخصات بخش های آزمایشگاهی

فعالیت آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی بهدام آمل در شش زمینه مختلف به شرح زیر طبقه بندی می گردد :

مطالب مرتبط