موقعیت های شغلی

با تشکر از بازدید جنابعالی از سایت آزمایشگاه و بیمارستان دامپزشکی بهدام آمل و مراجعه به قسمت موقعیت های شغلی ،اگرچه در حال حاضر کادر پرسنل آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی بهدام کامل  می باشد ، ولی همواره از آشنایی با همکاران و تخصص های جدید متقاضی کار استقبال می نمائیم.
لذا خواهشمند است در صورتی که فعالیت مرتبط با مجموعه آزمایشگاه و بیمارستان بهدام دارید و در صورت تمایل ، رزومه خود را به آدرس ما بفرستید.