بیمارستان دامپزشکی بهدام آمل مجهز به آزمایشگاه های سرولوژی، آنالیز خوراک دام و طیور و مواد غذایی، میکروبیولوژی، PCR ، آب و غیره

دریافت لوح سپاس از طرف دامپزشکی

دریافت لوح سپاس از طرف دامپزشکی

اهداء لوح سپاس از طرف مهندس فیروزی ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‘انتشارات اودیسه ‘  به دکتر منیژه رصدی به پاس همکاری و اشاعه فرهنگ سلامت و بهداشت اماکن آبی شمال کشور (این فقط یک متن تست است)